Privacy-verklaring en reglement
Het bestuur van het Erepeloton Waalsdorp respecteert en beschermt uw privacy. Onze website is zo gestructureerd dat u deze kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met het Erepeloton Waalsdorp.

Kennisgeving
De vereniging Het Erepeloton Waalsdorp verstrekt deze Online Privacy Statement om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy en het gebruiken van persoonlijke informatie. De Privacy-verklaring en -reglement is beschikbaar op onze homepage en wordt schriftelijk aan leden van de vereniging verstrekt.

Om welke gegevens vragen wij?

Bij aanvraag lidmaatschap:
Voornamen - achternaam - geslacht - geboortedatum - nationaliteit - beroep - adres - postcode - woonplaats - telefoonnummer - mobiel telefoonnummer - e-mailadres - reden waarom u lid wilt worden van onze vereniging - of u zich kunt verenigen met onze grondslag en doelstelling

Bij een donatie:
Naam - voornaam - geslacht - woonadres - postcode - woonplaats - e-mailadres - bedrag - frequentie donatie - kwitantiegegevens

Wat doen wij met deze gegevens?

Lidmaatschapsgegevens:
Deze worden gebruikt voor het voeren van een doelmatige ledenadministratie. Deze ledenadaministratie is gericht op het interne functioneren van de vereniging en het verkeer tussen haar leden onderling. De leden van de vereniging zijn verplicht deze gegevens te beschouwen als strikt vertrouwelijk en worden geacht deze gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden ter beschikking te stellen. Na het beŽindigen van het lidmaatschap zullen de gegevens direct uit de verenigingsadministratie verwijderd worden.

Gegevens donateurschap.
De gegevens met betrekking tot een donatie(s) worden gebruikt voor het versturen van een eventuele kwitantie. De vereniging beschouwt deze gegevens als strikt vertrouwelijk en verklaart de gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden ter beschikking te stellen. De gegevens worden niet gebruikt voor het doen van verdere verzoeken tot ondersteuning.

Opvragen informatie
Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De vereniging het Erepeloton Waalsdorp, noch haar leden zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Veiligheid
De vereniging Het Erepeloton Waalsdorp doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Teneinde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen.

Cookies
De vereniging Het Erepeloton Waalsdorp verklaart geen cookies te versturen om gegevens van welke aard dan ook, te gebruiken om bezoekers van haar website te achterhalen.

Links naar andere sites
Op verschillende plaatsen op de site zijn koppelingen (links) aangebracht naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat het Erepeloton Waalsdorp verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel Het Erepeloton Waalsdorp ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, is het het bestuur van het Erepeloton Waalsdorp, noch zijn haar leden op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door het Erepeloton Waalsdorp.

Copyright (auteursrecht)
Copyright vereniging Erepeloton Waalsdorp. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen, en andere materialen op deze site zijn eigendom van de vereniging Erepeloton Waalsdorp. Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciŽle, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciŽle doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Erepeloton Waalsdorp.

Al het op deze site gepubliceerde materiaal is door de Vereniging Erepeloton Waalsdorp te goeder trouw geplaatst. Indien er personen of instanties zijn die menen rechten te hebben op (beeld)materiaal op onze site, kunnen zij zich tot ons wenden. Wij verzoeken deze personen/instanties aan te geven op grond waarvan zij menen deze rechten te hebben. Op basis daarvan kunnen wij besluiten het materiaal alsnog te verwijderen.

Uw toestemming en verandering in het Privacy Reglement
Door onze website te gebruiken, accepteert u de informatie die we hebben uitgelegd in dit beleid en in ons reglement. Het bestuur van het Erepeloton Waalsdorp mag bepalen of het dit beleid soms verandert. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het gebruiken.

Aan wie kunt u verdere vragen kwijt?
U kunt ons elk moment mailen en het bestuur zal proberen alle vragen te beantwoorden.

U kunt ons uiteraard ook per mail benaderen.