ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
90 9008 160 7 1995 Gemeente Naaldwijk 1940-1945 Drs. C.J.M. Bentvelzen, P.A. Smit en Drs. P.A. Vreugdenhil/ Gemeentearchief Naaldwijk en Naaldwijkse Oranjeverenigingen

Dit boek is het resultaat van de activiteiten van het 'Onderzoeksproject Gemeente Naaldwijk 1940-1945'. Dit project is in het voorjaar van 1992 van start gegaan met als doelen: het bestuderen van het beschikbare archiefmateriaal, het interviewen van mensen die op enigerlei wijze de periode '40 - '45 hebben beleefd en het verzorgen van een publicatie in het bevrijdingsjaar 1995.
Een belangrijk uitgangspunt bij het samenstellen van de publicatie was dat deze voor een breed publiek bestemd moest zijn én tegelijk aan wetenschappelijke eisen moest voldoen. Het eerste houdt in, dat het boek voor verschillende leeftijdsgroepen de moeite van het lezen waard zou zijn: mensen die de bezettings-jaren bewust hebben meegemaakt, een jongere generatie die er van hun ouders veel over gehoord hebben en de jongste generatie voor wie deze jaren alleen vanuit de geschiedenislessen bekend zijn. Een ander uitgangspunt is geweest dat vooral de specifiek plaatselijke situatie en gebeurtenissen aan de orde moesten komen.
Waar nodig wordt dit vanzelfsprekend verduidelijkt met gegevens over de landelijke situatie.
Schrijven over de gemeente Naaldwijk betekent het beschrijven van de geschiedenis van
drie dorpen: Maasdijk, Honselersdijk en Naaldwijk. Deze dorpen vormen een gemeentelijke
eenheid, wat echter niet betekent dat de inwoners zich ook in sociaal, politiek en cultureel
opzicht een eenheid hebben gevoeld. Getracht is de kleinere dorpen Maasdijk en Honselersdijk ruimschoots aan bod te laten komen.
De historicus die zich baseert op mondelinge overlevering, dient zich onder meer bewust te zijn van het gegeven dat mensen een selectief geheugen hebben dat door latere inkleuring
niet altijd objectief kan zijn. Herinneringen van vijftig jaar geleden kunnen zeer vervaagd
zijn, maar soms ook verrassend scherp zijn gebleven. Daarom is steeds geprobeerd herinne-
ringen te toetsen aan andere beschikbare gegevens.
Het noemen van namen van mensen die voor de "foute" kant hebben gekozen, is met opzet achterwege gelaten. Juist in de laatste jaren is van verschillende zijden duidelijk geworden Hoe ernstig kinderen en kleinkinderen hebben geleden onder de verkeerde keuze van hun
(groot)ouders. "Niet,de schuld, maar wel de straf" is in dit verband een veelzeggende uit-
spraak.
Met opzet is bijna steeds gekozen voor de term 'bezetting' in plaats van 'Tweede Wereld-
oorlog' als de jaren 1940 - 1945 bedoeld worden. Deze keuze houdt verband met de feitelijke
situatie in die tijd, waarin oorlogshandelingen zich in onze omgeving nauwelijks hebben voor-
gedaan. Nog teveel leeft de onjuiste gedachte dat deze vijf jaren aan één stuk door bestaan
hebben uit gevechten tegen de Duitsers. Voor de tijdgenoten heeft het idee "bezet te zijn"
echter steeds de overhand gehad.
Bij het onderzoek naar het gepleegde verzet tegen de bezetter zijn wij vanzelfsprekend ge-
stuit op een vervelend probleem voor historici: het gebrek aan objectieve bronnen. Uiteraard
gebeurde zeer veel in het diepste geheim en veel daarvan is dat tot op vandaag gebleven. Om die reden bestaat de kans dat bepaalde mensen en gebeurtenissen niet genoemd worden,
terwijl dat eigenlijk wel verdiend zou zijn geweest.
In deze publicatie ie niet gestreefd naar een encyclopedische weergave van de jaren 1940 - 1945. Niet elk detail kon worden genoemd, niet elke anecdote of herinnering herhaald.
We hopen echter een verantwoord historisch overzicht geboden te hebben van jaren die ook
aan de inwoners van de gemeente Naaldwijk niet ongemerkt voorbij zijn gegaan.
De jaren '40-'45 hebben op velen een zeer diepe indruk achtergelaten, soms zo dat het geven van een interview niet mogelijk bleek. Wij hebben begrip voor dit standpunt. Het doel van deze publicatie is niet geweest het openhalen van oude wonden, maar wel het schetsen
van een betrouwbaar beeld van de gebeurtenissen uit die tijd. Toch zullen lezers bepaalde
zaken missen. De diep doorleefde emoties, wanhoop en angst, en de alledaagse strijd om het
bestaan kunnen slechts bij benadering worden aangeduid. Verder is geprobeerd een beoor-
deling van het gedrag van personen zoveel mogelijk achterwege te laten.
De lezer oordele zelf!

Gebonden boek, 256 pagina's met veel fotomateriaal
In het boek wordt onder meer melding gemaakt van:
M. van Bemmel
Jan la Graauw
Johannes la Graauw
H.L. Lucas
J. van Spronsen
J.A. van Spronsen

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT