ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
1965 Ik nťťm het niet! Evert Werkman/
A.W. Sijthoff, Leiden
Subtitel: 'Hoogtepunten uit het verzet 1940/1945, een keuze door Evert Werkman'

In dit boek komen onder meer voor:
Arie T. Addicks
Willem F. Hoogewerff
Hendrik P. Hos
Bernard IJzerdraat
Thies J. Jansen


Voorwoord:

Reeds lang hebben de besturen van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd en van de Nationaal Federatieve Raad van het Verzet de behoefte gevoeld aan een boek, dat op volkomen verantwoorde wijze een beeld zou geven van het verzet van het Nederlandse volk tegen de Duitse overweldiger in de jaren 1940-1945.
Een boek, dat gemakkelijk te lezen zou zijn, geen historisch naslagwerk, geen sensatieliteratuur, maar in staat door woord en beeld de herinnering levendig te houden bij degenen, die deze bange jaren bewust hebben meegemaakt, doch bovenal om de jeugd van nu en later te confronteren met een tijd, waarin ons land en volk hun grootste eenheid hebben beleefd en hun beste eigenschappen en en gevoelens hebben gedemonstreerd.
Een eigen uitgave bleek onmogelijk en niet verantwoord te zijn, mede in verband met de belangrijke kosten, daaraan verbonden.
Met grote dankbaarheid hebben onze besturen daarom het voorstel van A.W. Sijthoff aanvaard om onder onze auspiciŽn ter gelegenheid van de twintigjarige herdenking van onze bevrijding op 5 mei 1965 een boek te doen verschijnen, dat zou beantwoorden aan onze wensen.
Reeds hierboven maakten wij melding van enige algemene eisen, waaraan het boek moest voldoen.
Daarnaast meenden wij nog te moeten verlangen de grootst mogelijke objectiviteit, om daarin tot uiting te brengen dat het verzet geen zaak is geweest van enkele, bepaald gerichte en georiŽnteerde groeperingen, maar van alle rangen, standen en overtuigingen, in ons volk vertegenwoordigd, gepleegd door mannen en vrouwen van alle leeftijden, die elkaar hadden gevonden in hetzelfde verlangen naar vrijheid, dezelfde behoefte om medemensen te redden en in hun noden te voorzien en dezelfde begeerte naar herstel van recht en gerechtigheid.
Geen boek met 'woeste' verhalen, die, hoezeer ook echt gebeurd, in het bijzonder door de jeugd als ongeloofwaardig en onbestaanbaar zouden kunnen worden gekwalificeerd en daardoor zouden nalaten enige indruk te maken. En vooral geen heldenverering, omdat dit zou indruisen tegen het wezen van het verzet en de motieven waarin het zijn ontstaan gevonden had.
Geen geschiedenisboek, omdat de periode 1940-1945 nog geen historie is geworden, waarvan men afstand kan nemen. En dan, niet alleen een boek van en over het verleden, maar vooral een boek voor de toekomst.
Een ernstige waarschuwing om herhaling te voorkomen, een oproep tot algehele geestelijke weerbaarheid van heel ons volk.
Tenslotte, een getuigenis van grote dankbaarheid voor herwonnen vrijheid en herstel van democratische waarden.
Wij menen dat het werk van Evert Werkman aan al deze eisen beantwoordt en daarom geslaagd is en beschouwd kan worden als een waardig monument ter herinnering aan vijf bange oorlogsjaren, opgericht bij de herdenking van onze twintigjarige bevrijding als een eerbiedige hulde aan de vele gevallenen uit het verzet en daarnaast een waardering voor al die vrouwen en mannen, die 'het niet genomen hebben'.
Een monument, dat ons in staat stelt nooit te vergeten.
Mr G.Ch. Aalders (voorzitter Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen)
Kolonel J.J.F. Borghouts (voorzitter Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland)

368 pagina's met foto's en illustraties.

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT